Noter till moderbolagets bokslut

1. Övriga rörelseintäkter
     
MEUR 2011 2010
Hyror 2 2
Försäljningsvinster på bestående aktiva 4  
Tjänster till koncernbolag 78 69
Övriga rörelseintäkter 1 1
Totalt 86 72
     
     
2. Personalkostnader
     
MEUR 2011 2010
Löner och arvoden 30 41
Pensionskostnader 5 6
Övriga obligatoriska personalkostnader 1 2
Totalt 37 48
     
Löner och arvoden    
Verkställande direktör, hans ställföreträdare och styrelsemedlemmar 4 3
     
Moderbolagets verkställande direktör samt vissa direktionsmedlemmar har rätt att gå i pension vid 60 års ålder.
Bolagets styrelse fastställer lönevillkoren för verkställande direktören och hans direkta underordnade.
     
Medelantalet anställda under räkenskapsperioden 303 389
     
Relaterade artiklar saknas
+
Relaterade artiklar saknasVäxla till Inside Stories