Koncernens balansräkning, tillgångar  
             
MEUR Not 31.12.2011 % 31.12.2010 %
             
Anläggningstillgångar            
Goodwill   616   574  
Immateriella tillgångar   209   205  
Materiella tillgångar   463   455  
Förvaltningsfastigheter   9   11  
Innehav i intresse- och samföretag   87   65  
Finansiella tillgångar som kan säljas 39   18  
Räntebärande placeringar   1   16  
Uppskjuten skattefordran   119   122  
Övriga fordringar   33   16  
      1 577 34,3 1 483 31,6
             
Omsättningstillgångar            
Varor i lager   1 222   1 244  
Räntebärande fordringar   1   1  
Kundfordringar   877   860  
Skattefordringar     38   26  
Övriga fordringar   294   305  
Likvida medel   592   776  
      3 023 65,7 3 213 68,4
             
Tillgångar totalt     4 600 100,0 4 696 100,0
             
             
Noter är en del av det här bokslutet.
             
             
Koncernens balansräkning, eget kapital och skulder
             
MEUR Not 31.12.2011 % 31.12.2010 %
             
Eget kapital            
Aktiekapital   336   336  
Överkursfond   61   61  
Omräkningsdifferens     2   8  
Fond för verkligt värde   5   12  
Balanserad vinst     1 233   1 221  
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare     1 636 35,6 1 638 34,9
             
Innehav utan bestämmande inflytande     30 0,7 26 0,6
Eget kapital totalt     1 666 36,2 1 664 35,4
             
Skulder            
             
Långfristiga skulder            
Räntebärande lån 485   572  
Uppskjuten skatteskuld   69   70  
Pensionsförpliktelser   39   40  
Avsättningar   52   45  
Erhållna förskott     120   104  
      765 16,6 831 17,7
             
Kortfristiga skulder            
Räntebärande lån 167   56  
Avsättningar   215   233  
Erhållna förskott     443   511  
Skulder till leverantörer 348   366  
Skatteskulder     55   105  
Övriga skulder 941   929  
      2 169 47,1 2 201 46,9
             
Skulder totalt     2 934 63,8 3 032 64,6
             
Eget kapital och skulder totalt     4 600 100,0 4 696 100,0
             
             
Noter är en del av det här bokslutet.
             
Relaterade artiklar saknas
+
Relaterade artiklar saknasVäxla till Inside Stories