Femårsöversikt
               
MEUR   2011 2010 2009 2008 2007
               
Omsättning   4 209 4 553 5 260 4 612 3 763
  utanför Finland % 99,3 99,4 99,3 98,1 98,2
Export från Finland   2 458 2 584 3 114 2 574 2 017
Personal i medeltal   17 708 18 000 18 830 17 623 15 337
  i Finland   3 421 3 326 3 506 3 378 3 010
Orderstock   4 007 3 795 4 491 6 883 6 308
               
Ur resultaträkningen            
Avskrivningar och nedskrivningar   113 116 165 99 78
Resultatandel i intresse- och samföretag   8 5 6 - 1
Rörelseresultat före engångsposter   469 487 638 525 380
  i procent av omsättningen % 11,1 10,7 12,1 11,4 10,1
Rörelseresultat   445 412 592 525 380
  i procent av omsättningen % 10,6 9,1 11,2 11,4 10,1
Finansiella intäkter och kostnader   -16 -13 -34 -9 -8
  i procent av omsättningen % -0,4 -0,3 -0,6 -0,2 -0,2
Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas   - 149 - - -
Resultat före skatter   429 548 558 516 372
  i procent av omsättningen % 10,2 12,0 10,6 11,2 9,9
Räkenskapsperiodens resultat   293 397 396 389 265
  i procent av omsättningen % 7,0 8,7 7,5 8,4 7,1
               
MEUR   2011 2010 2009 2008 2007
               
Ur balansräkningen            
Anläggningstillgångar   1 577 1 483 1 548 1 498 1 283
Omsättningstillgångar   3 023 3 213 3 108 3 245 2 466
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare   1 636 1 638 1 496 1 184 1 315
Innehav utan bestämmande inflytande   30 26 16 15 10
Räntebärande skulder   652 628 664 664 283
Räntefria skulder   2 282 2 404 2 479 2 880 2 141
Eget kapital och skulder totalt   4 600 4 696 4 655 4 743 3 749
Bruttoinvesteringar   187 98 152 366 231
  i procent av omsättningen % 4,4 2,2 2,9 7,9 6,1
Forsknings- och utvecklingskostnader   162 141 141 121 122
  i procent av omsättningen % 3,8 3,1 2,7 2,6 3,2
Dividendutdelning   178 173 173 148 216
  Extradividend   - 99 - - 192
Dividender totalt   178* 271 173 148 408
               
Nyckeltal            
Resultat/aktie (EPS)** EUR 1,44 1,96 1,97 1,94 1,37
Diluterat resultat/aktie** EUR 1,44 1,96 1,97 1,94 1,37
Dividend/aktie** EUR 0,90 1,38 0,88 0,75 2,13
Dividend/resultat % 62,7 70,3 44,4 38,7 155,1
Räntebidrag   14,6 18,9 16,4 14,0 13,7
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) % 20,4 26,0 29,9 32,4 26,0
Avkastning på eget kapital (ROE) % 17,5 25,0 29,2 30,8 20,8
Soliditet % 41,3 40,8 40,0 34,3 45,9
Nettoskuldsättningsgrad   0,04 -0,09 0,28 0,39 -0,01
Eget kapital/aktie** EUR 8,30 8,30 7,59 6,01 6,85
               
* Styrelsens förslag. Nyckeltalen är beräknade på total dividend.
               
** Wärtsilä Oyj Abp:s bolagsstämma beslöt 3.3.2011 att genomföra en vederlagsfri emission, som höjde antalet aktier till 197.241.130. Siffrona i jämförelseåren har justerats till att motsvara det nya antalet aktier.
Relaterade artiklar saknas
+
Relaterade artiklar saknasVäxla till Inside Stories