Viisivuotiskatsaus
               
MEUR   2011 2010 2009 2008 2007
               
Liikevaihto   4 209 4 553 5 260 4 612 3 763
  josta Suomen ulkopuolella % 99,3 99,4 99,3 98,1 98,2
Vienti Suomesta   2 458 2 584 3 114 2 574 2 017
Henkilöstö keskimäärin   17 708 18 000 18 830 17 623 15 337
  josta Suomessa   3 421 3 326 3 506 3 378 3 010
Tilauskanta   4 007 3 795 4 491 6 883 6 308
               
Tietoja tuloslaskelmasta            
Poistot ja arvonalentumiset   113 116 165 99 78
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista   8 5 6 - 1
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä   469 487 638 525 380
  prosentteina liikevaihdosta % 11,1 10,7 12,1 11,4 10,1
Liiketulos   445 412 592 525 380
  prosentteina liikevaihdosta % 10,6 9,1 11,2 11,4 10,1
Rahoitustuotot ja -kulut   -16 -13 -34 -9 -8
  prosentteina liikevaihdosta % -0,4 -0,3 -0,6 -0,2 -0,2
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista   - 149 - - -
Tulos ennen veroja   429 548 558 516 372
  prosentteina liikevaihdosta % 10,2 12,0 10,6 11,2 9,9
Tilikauden tulos   293 397 396 389 265
  prosentteina liikevaihdosta % 7,0 8,7 7,5 8,4 7,1
               
MEUR   2011 2010 2009 2008 2007
               
Tietoja taseesta            
Pitkäaikaiset varat   1 577 1 483 1 548 1 498 1 283
Lyhytaikaiset varat   3 023 3 213 3 108 3 245 2 466
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   1 636 1 638 1 496 1 184 1 315
Määräysvallattomien omistajien osuus   30 26 16 15 10
Korolliset velat   652 628 664 664 283
Korottomat velat   2 282 2 404 2 479 2 880 2 141
Oma pääoma ja velat yhteensä   4 600 4 696 4 655 4 743 3 749
Bruttoinvestoinnit   187 98 152 366 231
  prosentteina liikevaihdosta % 4,4 2,2 2,9 7,9 6,1
Tutkimus- ja kehitysmenot   162 141 141 121 122
  prosentteina liikevaihdosta % 3,8 3,1 2,7 2,6 3,2
Osingonjako   178 173 173 148 216
  Ylimääräinen osinko   - 99 - - 192
Osinko yhteensä   178* 271 173 148 408
               
Tunnuslukuja            
Tulos/osake (EPS)** EUR 1,44 1,96 1,97 1,94 1,37
Laimennettu tulos/osake** EUR 1,44 1,96 1,97 1,94 1,37
Osinko/osake** EUR 0,90 1,38 0,88 0,75 2,13
Osinko/tulos % 62,7 70,3 44,4 38,7 155,1
Korkokate   14,6 18,9 16,4 14,0 13,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 20,4 26,0 29,9 32,4 26,0
Oman pääoman tuotto (ROE) % 17,5 25,0 29,2 30,8 20,8
Omavaraisuusaste % 41,3 40,8 40,0 34,3 45,9
Nettovelkaantumisaste   0,04 -0,09 0,28 0,39 -0,01
Oma pääoma/osake** EUR 8,30 8,30 7,59 6,01 6,85
               
* Hallituksen esitys. Tunnusluvut on laskettu osingon yhteismäärästä.
               
** Wärtsilä Oyj Abp:n yhtiökokouksen 3.3.2011 hyväksymä maksuton osakeanti nosti osakkeiden kokonaismäärän 197.241.130:een. Vertailuvuosien luvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
Ei aiheeseen liittyviä artikkeleita
+
Ei aiheeseen liittyviä artikkeleitaSiirry Inside Stories -osioon