Konsernin tase, varat  
             
MEUR Liite 31.12.2011 % 31.12.2010 %
             
Pitkäaikaiset varat            
Liikearvo   616   574  
Aineettomat hyödykkeet   209   205  
Aineelliset hyödykkeet   463   455  
Sijoituskiinteistöt   9   11  
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä   87   65  
Myytävissä olevat rahoitusvarat 39   18  
Korolliset sijoitukset   1   16  
Laskennalliset verosaamiset   119   122  
Muut saamiset   33   16  
      1 577 34,3 1 483 31,6
             
Lyhytaikaiset varat            
Vaihto-omaisuus   1 222   1 244  
Korolliset saamiset   1   1  
Myyntisaamiset   877   860  
Verosaamiset     38   26  
Muut saamiset   294   305  
Rahavarat   592   776  
      3 023 65,7 3 213 68,4
             
Varat yhteensä     4 600 100,0 4 696 100,0
             
             
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.
             
Konsernin tase, oma pääoma ja velat
             
MEUR Liite 31.12.2011 % 31.12.2010 %
             
Oma pääoma            
Osakepääoma   336   336  
Ylikurssirahasto   61   61  
Muuntoerot     2   8  
Arvonmuutosrahasto   5   12  
Kertyneet voittovarat     1 233   1 221  
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     1 636 35,6 1 638 34,9
             
Määräysvallattomien omistajien osuus     30 0,7 26 0,6
Oma pääoma yhteensä     1 666 36,2 1 664 35,4
             
Velat            
             
Pitkäaikaiset velat            
Korolliset velat 485   572  
Laskennalliset verovelat   69   70  
Eläkevelvoitteet   39   40  
Varaukset   52   45  
Saadut ennakot     120   104  
      765 16,6 831 17,7
             
Lyhytaikaiset velat            
Korolliset velat 167   56  
Varaukset   215   233  
Saadut ennakot     443   511  
Ostovelat 348   366  
Verovelat     55   105  
Muut velat 941   929  
      2 169 47,1 2 201 46,9
             
Velat yhteensä     2 934 63,8 3 032 64,6
             
Oma pääoma ja velat yhteensä     4 600 100,0 4 696 100,0
             
             
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.
             
Ei aiheeseen liittyviä artikkeleita
+
Ei aiheeseen liittyviä artikkeleitaSiirry Inside Stories -osioon